Nasz serwis korzysta z cookies. Poprzez przeglądanie dalsze serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Potwierdź i zamknij komunikat


Humor:

Tępa

- Panie doktorze, wszyscy mówią, że jestem strasznie tępa.
- Proszę o więcej szczegółów.
- Znaczy co?!
Zmiana zasad wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

Od 1 stycznia 2011 r. ulegną zmianie zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Najważniejsze zmiany dotyczą okresu ważności Karty wydawanej w związku z wyjazdem turystycznym.

Kartę EKUZ ważną 5 lat będą mogły otrzymać:

    * osoby pobierające świadczenia emerytalne.

Kartę EKUZ ważną 6 miesięcy będą mogły otrzymać osoby ubezpieczone:

    * zatrudnione,
    * prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
    * pobierające rentę,
    * studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
    * członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).

Kartę EKUZ ważną 2 miesiące będą mogły otrzymać:

    * osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
    * niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.

W innych przypadkach:

Kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać:

    * kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    * dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

Kartę EKUZ ważną do 90 dni będą mogły otrzymać:

    * osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kartę EKUZ ważną do 42 dni od dnia porodu będą mogły otrzymać:

    * kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres ważności Karty wydawanej według nowych zasad liczony będzie od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, a nie jak dotychczas od momentu jej otrzymania.

Pozostałe zmiany:

    * wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć (i odebrać) w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ;
    * wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć także za pośrednictwem poczty e-mail (przy zachowaniu obowiązku osobistego odbioru karty).